Leasing zwrotny

Leasing Mińsk Mazowiecki

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny stanowi charakterystyczną odmianę transakcji leasingu. Jego sensem jest związanie umowy leasingu z uprzednią umową sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, z równoległym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na założeniach ustalonych w umowie leasingu. adekwatnie do tej formuły obiektem umowy jest zamiana prawa własności konkretnego dobra na takie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odbija jego bieżącą wartość rynkową. Od momentu zawarcia umowy sprzedaży właścicielem przedmiotu, w sensie prawnym, jest finansujący nabywca. Pomimo sprzedaży danej rzeczy używający nadal z niej korzysta, gdyż właściciel, w sensie ekonomicznym, się nie zmienia.

Leasing zwrotny  pełni wyjątkowo silną funkcję kredytową, albowiem w przypadku trudnej sytuacji finansowej jednostki, której grozi np. utrata aktualnej płynności finansowej, może ona sprzedać własne środki trwałe, poprawiając tym samym swą płynność. Taka budowa umowy stanowi, że jednostka dzięki uzyskanej cenie ze sprzedaży rzeczy zwiększa swoje aktywa obrotowe, które może wykorzystać w taki sposób, aby dawały szybszy i lepszy dochód, przy równoczesnej możliwości korzystania ze zbytych środków trwałych. Umowa leasingu zwrotnego intensyfikuje więc płynność przedsiębiorstwa dzięki sprzedaży środków inwestycyjnych, urządzeń technicznych np. maszyn lub sprzętu czy też infrastruktury informatycznej na potrzeby prowadzonej działalności. Jednocześnie jednostka korzysta ze wszelkich korzyści leasingu, w tym z gruntownych korzyści kapitałowych i podatkowych.

Leasing zwrotny może przynieść korzyści przede wszystkim tym jednostkom, które dysponują wysoką wartość środków trwałych, przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego, albo chcą w krótkim czasie dostać kapitał na dalsze inwestycje. Może być z powodzeniem wykorzystywany przez różne przedsiębiorstwa oraz w różnych odcinkach.

Definicja i typy leasingu

Leasing to umową, w której leasingodawca przenosi na leasingobiorcę, w zamian za płatność prawo do wykorzystywania z składnika aktywów przez ustalony czas.